ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Баянтүмэн сумын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлагдлаа

Баянтүмэн сумын ИТХ-ын 2017 оны

5 дугаар хуралдааны 21 дүгээр тогтоолын

нэгдүгээр хавсралт

 

БАЯНТҮМЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Баянтүмэн сумын Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг сумын Засаг даргын 2017 оны А/96 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу боловсруулав.

  

Үндсэн чиглэлийг Засгийн газар, Дорнод аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Баянтүмэн сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2018 онд дэвшүүлсэн зорилттой уялдуулан боловсрууллаа.

 

Баянтүмэн сумын Эдийн засаг нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 7 бүлэгт 109 зүйл заалт тусгагдлаа.

 

Үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт арга хэмжээ бүрийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд боловсруулж, зорилт бүрийг 2018 онд хийгдэх арга хэмжээ, хугацаа, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн, хөрөнгө санхүүг тусган тодорхойлсноор хэрэгжүүлэх боломжийг ханган боловсруулснаараа давуу юм.

 

Эдийн засаг нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг танилцуулбал:

 

Нэг.  Төрийн бодлогын хүрээнд 19 зорилт

Хоёр. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 20 зорилт

Гурав. Нийгмийн бодлогын хүрээнд 29 зорилт

Дөрөв. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хүрээнд 5 зорилт

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын салбарын хүээнд 10

Зургаа.  Эдийн засгийн бодлогын хүрээнд 15 зорилт

Долоо. Байгаль орчин, газар зохион байгуулалт, аялал жуулчлалын бодлогын хүрээнд 11 зорилт  тус тус тусгав.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

ЗОРИЛТ: 2018 оныг Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих жил болгон зарлав.

 

Зорилт арга хэмжээ

Хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Санхүүгийн эх үүсвэр

Хариуцах эзэн

 

НЭГ. ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

 

Төрийн албаны чадавх, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулж, гадаад харилцааны үр нөлөө хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

 

1.1. Нутгийн удирдлагын хүрээнд:

 

1

1.1.1. “Иргэдтэй уулзах өдөр”, Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг сумын төвшинд зохион байгуулж иргэд төрийн байгууллагуудын харилцааг сайжруулж ажиллана.

Сар бүрийн 20-нд Иргэдтэй уулзах өдрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, иргэдээ сонсох, мэдээлэл хүргэх ажлыг сайжруулна.

Сар бүр

Сар бүр зохион байгуулсан байдал

/тоо хэмжээ/

Иргэдтэй уулзах өдрийн арга хэмжээг 4 удаа, Нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг 1 удаа зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Мэдээллийн ажилтан

 

Төсөвт байгууллага

 

ХШҮ-ний  мэргэжилтэн

 

Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол, санал, шүүмжийг шийдвэрлэж ажиллах

Сар бүр

 

Хуулийн хугацаанд

Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдол, санал санаачлагыг үйл ажиллагаандаа тусгаж ажилласан байдал

 

2

1.1.2. ЭЙБЛ програмыг төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд  ашиглан

төрийн үйл ажиллагааг  бүрэн цахимжуулна

1.ЭЙБЛ програмыг төрийн байгууллага, албан хаагч, мэргэжилтэн бүрт сургалт хийж арга зүйгээр хангана.

1 сард

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулснаар шуурхай хүртээмжтэй, нээлттэй болно

Төрийн болон төсвийн байгууллагын 85 албан хаагч ЭЙБЛ програмыг ашиглаж сурсан байна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Ерөнхий менежерүүд

 

ЗДТГ-ын дарга

 

ХШҮ-ний  мэргэжилтэн

 

Нийт албан хаагч нар

 

2.Албан бичиг, хуралдааны үйл ажиллагаа, Шуурхай хуралдаан, үүрэг даалгавар, тайлан мэдээ өгөх, авах ажлыг ЭЙБЛ програм ашиглан явуулна.

Байнга

Албан бичиг, төрийн үйл ажиллагаа ЭЙМЛ-ээр явагдаж хэвшсэн байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

 

3

1.1.3. Төрийн байгууллагын чадавхыг сайжруулах зорилгоор мэдлэг чадвар, туршлагатай ахмад мэргэжилтэнгээр бүрдүүлсэн ахмадын зөвлөлтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Байгууллага бүр ахмад настны зөвлөлтэй улирал бүр хамтарч ажиллана.

Улирал

бүр

Ахмадын санал санаачлага, зөвлөмж нь төрийн үйл ажиллагааг бодитоор нөлөөлж үйл ажиллагааг сайжруулна.

Жилд 5-аас дээш арга хэмжээг зохион байгуулна.

 

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Ерөнхий менежерүүд

 

Хамтран ажиллах үйл ажиллагааг байгууллагын төлөвлөгөөнд тусган батлуулсан байна.

1 сард

 

Ахмадын зөвлөлөөс гаргасан саналыг хэрэгжүүлж үр дүнг тооцсон байна.

 

4

  1. Сумын Засаг даргын захирамж, шийдвэрүүдийг иргэдэд нээлттэй болгож мэдээллийн самбар, иргэний танхимд байршуулан, цахим мэдээллийн санг үргэлжлүүлэн үүсгэнэ.  

1.Засаг даргын захирамж, шийдвэрүүдийг батлагдсанаас 3 хоногийн хугацаанд байгууллагын вэб сайт, Иргэний танхимд байршуулна.

 

 

 

 

 

Байнга

Засаг даргын захирамж, шийдвэр иргэдэд ил тод болсон байна.

Засаг даргаас батлагдсан захирамж бүр вэб сайтад байршиж, иргэний танхимд нээлттэй байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Бичиг хэрэг

 

Мэдээллийн ажилтан

 

2.Шаардлагатай захирамж шийдвэрийг мэдээллийн самбарт байршуулна

 

5

  1. Төрийн болон төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээ, албан хаагчдын ажлын үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд тулгуурлан үнэлэх тогтолцоог үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

1.Албан хаагчдын ажлын чиг үүргийг иргэдэд ойлгомжтой тодорхой, ил тод байрлуулна.

1 дүгаар улиралд

Иргэд байгууллагын албан хаагчдын  ажлын чиг үүрэгтэй танилцах боломжоор хангагдсан байна.

Албан хаагч бүрийн ажлын чиг үүрэг ил тод байршуулсан байна.

300,0 төгрөг

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

2.Албан хаагчдын ажлын үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд тулгуурлан үнэлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.

2 дугаар улиралд

Төрийн албан хаагчийн ажлын бүтээмж нэмэгдэж, үнэлэх шалгуур үзүүлэлтэд ордог болсон байна.

Жилд нэг удаа сэтгэл ханамжийн судалгааг авсан байна.

 

3.Сэтгэл ханамжийн судалгааг иргэдээс сонгогдсон багаар гүйцэтгүүлнэ

3 дугаар сард

 

6

  1. Төрийн  зарим  үүргийг Төрийн бус байгууллагуудад гүйцэтгүүлж, хамтран  ажиллах.

1.Төрийн бус байгууллага, иргэдээр хийлгэх боломжтой ажил үйлчилгээг хууль журмын дагуу мөнгөн урамшуулалтай гүйцэтгүүлнэ.

2. Төрийн болон Төрийн бус байгууллагыг үнэлэх хөндлөнгийн багаар үнэлүүлэх ажлыг иргэдээр хийлгэх

2,3,4 улирал

Иргэд байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирна.

4 удаа гэрээгээр ажил гүйцэтгүүлсэн байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө  оруулалтаар

Ерөнхий менежерүүд

 

7

  1. Сум байгуулагдсаны 60 жилийн ойг 2019 онд тэмдэглэх төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

1.Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг хариуцсан ажлын хэсэг зохион байгуулж ажиллана.

Төлөвлөгөөнд тусгасан хугацаагаар

Ойн бэлтгэл ажил хангагдана

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдаж буйгаар дүгнэгдэнэ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

Ажлын хэсэг

 

8

  1. Төрийн болон төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг чанартай, шуурхай, бодитой иргэдэд хүргэх 

Орон нутгийн 2 ТВ-тэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

Долоо хоногт 2 удаа

Үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл иргэдэд цаг тухай бүрт хүрсэн байна.

Мэдээллийн 2 ТВ-тэй гэрээ байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Мэдээллийн ажилтан

 

Ерөнхий менежерүүд

 

Мэдээллийн самбараар мэдээлэл хүргэх

Сар бүр

Сумын хэмжээнд мэдээллийн 8 самбар ажиллана.

 

Соршиол медиагаар мэдээлэл хүргэх

Байнга

Байгууллага бүр соршиол медиагаар мэдээллийг өдөр тутамд иргэдэд хүргэнэ.

 

Масс мессээрээр мэдээлэл хүргэх

Байнга

Жилд 100 мэдээг мессээр иргэдэд хүргэнэ.

180,0 төгрөг

Мэдээллийн ажилтан

 

9

1.1.9. Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон журмыг Хууль зүйн яаманд батлуулж, хэрэгжүүлэх

1.Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон журмын төслийг  Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу боловсруулж Хууль зүйн яаманд батлуулах

2. Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

1 улиралд

Хүн амын үнэн зөв мэдээлэлтэй болж төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд бэрхшээл арилна

Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон журам батлагдсан байна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Багийн Засаг дарга нар

 

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

Улсын бүртгэгч

 
  1. Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд:

 

10

1.2.1. БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хотуудтай уламжлалт найрсаг харилцааг улам бүр бэхжүүлж, мал аж ахуйн, газар тариалан, боловсролын чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хотуудтай газар тариалангийн салбарт туршлага солилцох, хамтран ажиллана.

2 улиралд

Газар тариалан эрхлэгчид нэмэгдэж өрхийн орлого нэмэгдэнэ.

Газар тариалан эрхлэгчдийн тоо өмнөх оноос нэмэгдсэн байна.

Засаг даргын нөөц сангийн хөрөнгө оруулалтаар

Засаг даргын Орлогч дарга

 

 

МЭҮТ

 

  1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд:

 

11

1.3.1. Мэргэжилтний ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага солилцуулах зорилгоор бусад ижил төстэй байгууллагуудтай төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.  

1.Албан хаагчдын ажлын нөхцөл боломжийг харгалзан бусад сумдын ЗДТГ, аймгийн төвийн ижил төстэй байгууллагуудтай сэлгэн ажиллуулж үр дүнг тухай бүр тооцож ажиллана.

3 улиралд

Албан хаагчдын ажлын бүтээмж дээшилж, үйл ажиллагаанд шинэлэг санаа хэрэгжинэ.

3 албан хаагчийн сэлгэн ажиллуулна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Тамгын газрын дарга

 

2.Сэлгэн ирж буй албан хаагчдын байр бусад асуудлыг шийдвэрлэж ажиллах

 

12

1.3.2. Төсвийн сахилга батыг сайжруулахад анхаарч төсвийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулна.   

Төсөвт байгууллагад төсвийн дотоод хяналтыг удирдамж төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

Хагас жил тутамд

Төсвийн сахилга батыг сайжирна.

2 удаа дотоод хяналтыг хийсэн байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Санхүүгийн албаны дарга

 

13

1.3.3. Жил бүр төсөвт байгууллагууд болон төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд мониторинг хийж ажлын үр дүнг бодитойгоор сайжруулж ажиллана.

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт ХШҮ-г хагас жил тутамд хийж, арга зүйгээр ханган  ажиллана.

4, 9 –р сард

Үйл ажиллагаа сайжрах, хууль дүрэм журмын хэрэгжилт хангагдана.

2 удаа хийж ажилласан байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

ХШҮ-ний баг

 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааг дотоод ХШҮ-г удирдамжийн дагуу хийнэ.

Хагас жил тутамд

2 удаа ХШҮ хийж ажилласан байна.

 

14

  1. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ.

- 2018 онд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх  төлөвлөгөөг нийтлэг журмын дагуу боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

-Төсөвт байгууллагад хийх ХШҮ-ний удирдамжийг Засаг даргаар, ТАХ-дад хийх ХШҮ-ний удирдамжийг Тамгын газрын даргаар батлуулж ажиллана.

1 дүгээр сард

Жилд хийх ХШҮ ил тод болно.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

ХШҮ-ний баг

 

15

1.3.5.Төрийн болон төсвийн байгууллагуудын төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор Санхүү аудит, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай  хамтран зохион байгуулна.

1. Төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллана.

2. Төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор Санхүү аудитын байгууллагатай хамтран ажиллана.

 

2, 3  улирал

Төсвийн сахилга бат сайжирсан байна.

3 удаа хяналт шалгалтыг хийнэ.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Санхүүгийн алба

 

16

1.3.6.Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн хүнсний аюулгүй байдлын талаар хяналт шалгалт хийнэ.

1. Суманд үйл ажиллагааг явуулж буй аж ахуйн нэгжийн хүнсний аюулгүй байдалд явцын хяналт шалгалтыг хийж үйл ажиллагааг сайжруулна.

2. Шалгалтын мөрөөр арга хэмжээг зохион байгуулна.

Хагас жил тутамд

Хүнсний аюулгүй байдал сайжирна

Жилд 2 удаа хяналт шалгалтыг хийнэ

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Мал эмнэлэг хяналтын улсын байцаагч

 

17

1.3.7. Аж ахуй нэгж, байгууллагуудад Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулна.

1.Хууль тогтоомжоор сургалт хийнэ.

2. Төсөвт байгууллагуудад Дотоод хяналтын ажилтан бий болгоно.

3. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж гарсан дүгнэлтийн хүрээнд хяналт тавьж ажиллана.

3, 9 сард

Хууль журмын дагуу үйл ажиллагаа явагдана.

Хяналт шалгалтыг 6 удаа хийсэн байна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

МЭҮТ-ын дарга

 

18

1.3.8. Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийх

1.Сумын Засаг даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу хуулийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийнэ.

2. ХШҮ-ний дүнгийн мөрөөр арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллана.

2, 3, 4-р улиралд

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

12 удаа хийж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

МЭҮТ-ын дарга

 

19

1.3.9.Байгалийн ургамал болон хадлангийн үйл ажиллагаанд хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулна.

 

,

1.Гарсан зөрчлийг шуурхай арилгуулж, зөрчлийн арга хэмжээ авна

2. “Дэрвэгэр жиргэрүү” ургамлын үндсийг түүж ашигласан, тээвэрлэсэн байдалд 4-оос доошгүй удаа хяналт шалгалт зохион байгуулна.

3. Улсын байцаагчийн удирдамжаар ажиллана.

 

2018.07.01-наас 10.15-ныг хүртэлх

 

 

Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж гарсан зөрчлийг таслан зогсооно

 

 

Хяналт шалгалтыг 4 удаа зохион байгуулж үр дүнг дүгнэж ажиллана.

 

 

650,000.

 

 

БОХУБ

 

Хэсгийн төлөөлөгч

 

ХОЁР. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАНГАХ ХҮРЭЭНД:

 

Хүний эрхийг дээдэлсэн нутгийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар хувь хүний хөгжлийг сайжруулна

 

2.1. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах бодлогын хүрээнд:

 

20

2.1.1. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр баталсан “Эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

1.Хөтөлбөрийн хүрээнд жилийн ажлын сургалтын төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар  батлуулна.

1 дүгээр сард

Сургалтыг байнгын тасралтгүй байдлаар  зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй болсноор иргэд анхан шатны мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон байна.

Сургалтын календарьчилсан төлөвлөгөөтэй болсон байна.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардал

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

 

Салбарын мэргэжилтнүүд

 

2.Төлөвлөгөөний дагуу эрх зүйн албан бус сургалтыг зохион байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Төлөвлөгөөний хугацааны дагуу байнгын шинжтэй

 

21

2.1.2. Иргэд, олон нийтэд хүний эрхийн талаарх боловсролыг нэмэгдүүлэн тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах

-Иргэдийг хувь хүний хөгжлийн чиг хандлагыг бий болгох сургалтыг  мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

2 дугаар улиралд

Иргэдийн хүний эрхийн талаарх боловсролыг нэмэгдүүлэн тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаална.

1 удаа төлбөртэй,

10 удаа төлбөргүй сургалтыг хийнэ

1 сая төгрөг

ЗДТГ-ын дарга

 

ХШҮ-ний  мэргэжилтэн

 

Төрийн албан хаагч нар зорилтод бүлэгт сургалтыг зохион байгуулна.

Улирал бүр

 

22

2.1.3. “Архигүй амьдрал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, архидан согтуурахтай тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийтийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

“Архигүй амьдрал” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Төлөвлөгөөний дагуу жилийн турш

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өрнүүлэн архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлнэ.

Архидан согтуурах, үүнээс гарах үр дагавар өмнөх оноос буурсан байна.

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч

 

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

Нийгмийн ажилтан

 

Урьдчилан сэргийлэх сургалтыг иргэдэд  зохион байгуулна

 

Архины хамааралтай иргэдийн судалгааг гаргаж судалгааны дагуу мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

 

23

2.1.4. Хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр иргэдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн улсын хил хамгаалалтад татан оролцуулах.

Хил хамгаалах ажиллагаанд иргэдийг татан оруулна.

1-р улиралд

 

 

 

 

3 дугаар улиралд

Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын Нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах

Хил хамгаалах ажиллагаанд оролцож буй иргэдийн тоог нэмэх

Сумын Засаг даргын нөөц сангаас

Багийн Засаг дарга нар

 

 

 

 

 

ХШҮ-ний ажилтан

 

Хилчид, хил орчмын ард иргэдэд хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулна.

1 удаа сургалт хийх

 

24

2.1.5. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж, төрийн байгууллага, албан хаагчдын манлайллыг нэмэгдүүлнэ.

Авлигын эсрэг ил тод байдлын төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар батлуулж ажиллана.

1 сард

Авлигын шинжтэй асуудлаас урьдчилан сэргийлнэ.

Авлигын шинжтэй асуудал гарахгүй.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ХШҮ-ний ажилтан

 

 

Ерөнхий менежер

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах төрийн албан хаагч нарт мэдлэг дадлагыг бий болгох олон талт арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

Төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу

 

25

2.1.6 “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх”, архивын баримтыг цахим болон тоон хэлбэрт оруулах, архивын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээ авна.

“Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Төлөвлөгөөний хугацаагаар

Иргэдийн амьдралд шаардагдах архивын материалын хадгалалт хамгаалалт сайжирсан байна.

Архивын баримтын 70 хувийг цахим болгож, архивын өргөөг стандартын горимд ажиллуулна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

Архив бичиг хэргийн ажилтан

 

Архивын баримтын 70 хувийг цахим болон тоон хэлбэрт оруулна.

1, 2 дугаар улиралд

 

Архивын хадгалалт хамгаалалтыг стандартын дагуу цэгцлэх

1 улиралд

 

26

2.1.7. Захиргааны байгууллагын шийдвэр боловсруулах  ажиллагааг  Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Захиргааны байгууллагаас гарах шийдвэрийг хуулийн дагуу гаргахад анхаарч сургалт, арга зүйгээр албан хаагч, иргэдийг хангах

Тухай бүр

Захиргааны байгууллагаас гарах шийдвэрийг хуулийн дагуу гарна

Захиргааны байгууллагаас гарсан  шийдвэр болгон хуулийн дагуу бүрдэлтэй байна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

Хариуцсан мэргэжилтэн

 

Захиргааны байгууллагаас гарах шийдвэрт иргэдийн оролцоог хангана.

 

27

2.1.8. Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлнэ. 

Орон нутагт байрлах баруун цементэн гүүрэнд ажиллаж буй олон нийтийн ажил танг зургийн аппараттай болгож гүүрээр дамжин өнгөрч буй малын бүртгэл судалгааг баримтжуулна.

1 дүгээр улирал

Мал хулгайлах гэмт хэрэг буурч иргэдийн аюулгүй амьдрах орчин бий болно.

Малын хулгай өмнөх онтой харьцуулахад буурсан байна.

Аппарат 1ш 120,0 төгрөг

 

 

ГХУССЗ

зардал

Багийн Засаг дарга нар

 

Хэсгийн төлөөлөгч

 

Малын хулгайтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд малчдын бүлэгтэй хамтран ажиллана.

Байнга

 

28

2.1.9. Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах төсөв хөрөнгийг 2018 оны төсөвтэй уяалдуулж судлах

Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах төсөв хөрөнгийг орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурлан судлах

1, 2 дугаар улиралд

Олон нийтийн ажилтанг ажиллуулах нөхцөл үүснэ.

Судалж шийдвэрлүүлэх талаар арга хэмжээ авсан байна.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

 

5 сая

Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч

 

ГХУССЗ

 

29

2.1.10. Сумын малын жишиг үнэлгээ,

зах зээлийн ханштай уялдуулан шинэчлэн ИТХ-аар батлуулах

 

 

Сумын малын жишиг үнэлгээ,  Сүү цагаан дээ,

Өвсний үнийг зах зээлийн ханштай уялдуулан судалж ИТХ-д өргөн мэдүүлнэ.

 

Гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

 

1-р улиралд

Малын жишиг үнийг зах зээлийн ханштай уялдуулан гаргах  малаа хулгайд алдсан болон эрсдэл тохиолдсон үед малчдын хэрэгцээ шаардлагыг Мэдээ оруулсан: 2017-10-25 11:11:11