ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайлан
ÁÀßÍÒ¯ÌÝÍ ÑÓÌ  ÇÄÒÃ-ын 2016 ÎÍÛ ÁÀÐÀÀ ÀÆÈË ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ÕУДÀËДÀÍ ÀÂÀЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ÒÀÉËÀÍ
  2016.05.26
  Òóõàéí æèëä õóäàëäàí àâñàí áàðàà àæèë,¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, òîî õýìæýý õ¿÷èí ÷àäàë Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã ñàÿ òºã Ýðõ øèëæ¿¿ëñýí ýñýõ /ÒÅÇ-í íýð/ Ãýðýýíèé ä¿í ñàÿ òºã ÿéöýòãýã÷èéí íýð, ãýðýýíèé äóãààð Õóäàëäàí àâàõ àæèëãààíäìºðäñºí æóðàì Õóäàëäàí àâàõ àæèëãààíä ìºðäñºí õóãàöàà Òàéëáàð òîäðóóëãà
¯íýëãýýíèé õîðîî áàéãóóëñàí îãíîî Å-procurement ñàéòàä òåíäåðòéí óðèëãà íèéòýëñýí îãíîî Ñîíèí õýâëýëä òåíäåðèéí óðèëãà íèéòýëñýí îãíîî Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîñîí îãíîî Ãýðýý äóóñãàæ ä¿ãíýñýí îãíîî
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ферм хороололд агаарын шугамыг засварлах       20,000,000   19.316.633 "МЗА"-ХХК 16/2107-01 Õàðüöóóëàëò 2016.01.19 2016.04.07   2016.04.22 2016.06.09 Ажлын гүйцэтгэл 80% тай хийгдэж байна.
2 Сумын гамшигаас хамгаалах багаж хэрэгсэл       10,000,000   10.000.000 "Дорнын тэнхлэг" ХХК 16/2107-02 Харьцуулалт 2016.01.19 2016.04.07   2016.04.22 2016.05.28 Гэрээний дагуу гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд "Цагдаагийн авто машин"       10,000,000       Харьцуулалт 2016.01.19         Шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй
4 Сургуулийн дотуур байрны тохижилт         5,000,000   5.000.000 "Дорнын тэнхлэг" ХХК 16/2107-06 Харьцуулалт 2016.01.19 2016.05.07   2016.05.26   Гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн
5 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах       16,000,000   13.041.857 "Хэрлэн баян нуур" ХХК  16/2107-03 Харьцуулалт 2016.01.19 2016.04.07   2016.04.22 2016.06.20 Гэрээ байгуулсан
6 Иргэний танхимын тохижилт       10,000,000   9.998.000 "Дорнын цагаан нуур"ХХК 16/2107-07 Харьцуулалт 2016.01.19     2016.05.24   Гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн
7 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх ,нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх техник хэрэгсэл         5,290,000   4.919.475 "Хэрлэн баян нуур" ХХК  16/2107-04 Харьцуулалт 2016.01.19 2016.04.07   2016.04.22 2016.06.20 Гэрээ байгуулсан
8 Зураг төсөв         5,000,000                    
  НИЙТ 81,290,000                    
    ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                             Ж.БАТЧУЛУУН  

 

Мэдээ оруулсан: 2016-02-20 15:43:11