ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ
ЗАРЛАЛ
Хууль дээдлэх ёсон бол Засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдархуйн арга ухаан мөн. Б.Чимид Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Сумын сайтаар зочилж байгаа танд баярлалаа. Нээлттэй утас 89581950 дугаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Баянтүмэн сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны

өдрийн ээлжит 16 дугаар хуралдааны

 .... тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНТҮМЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

                                                                                                                               

ЗОРИЛТ:

 

Зорилт

Тухайн жилд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Тухайн жилийн хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлт

Санхүүгийн эх үүсвэр

Хариуцах эзэн

 

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин

 

НЭГ. ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

 

Төрийн албаны чадавх, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулж, гадаад харилцааны үр нөлөө хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

 

1.1. Нутгийн удирдлагын хүрээнд:

 

1

1.1.1. Цахим мэдээллийн санг үргэлжлүүлэн үүсгэнэ.  

1.Засаг даргын захирамж, шийдвэрүүдийг батлагдаж, хянууснаас 3 хоногийн хугацаанд байгууллагын вэб сайт, Иргэний танхимд байршуулах.

 

 

 

 

 

Байнга

100

100

Засаг даргаас батлагдсан захирамж бүр вэб сайтад байршсан байдал

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

Бичиг хэрэг

 

Мэдээллийн ажилтан

 

2.Шаардлагатай захирамж шийдвэрийг мэдээллийн самбарт байршуулах.

 

2

1.1.2. Төрийн болон төрийн  бус  байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг чанартай, шуурхай, бодитой иргэдэд хүргэнэ.

1.Орон нутгийн 2 ТВ-тэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах.

Долоо хоногт 2 удаа

80

90

Мэдээллийн ил тод байдал хувиар

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Мэдээллийн ажилтан

 

Ерөнхий менежерүүд

 

 

2.Мэдээллийн самбараар мэдээлэл хүргэх

Сар бүр

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

 

3.Соршиол медиагаар мэдээлэл хүргэх

Байнга

 

4.Масс мессежээрээр мэдээлэл хүргэх

Байнга

 

3

1.1.3. Төрийн албан хаагчдын сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана.

1.Төрийн албан хаагчдыг малжуулах төсөлд хамруулах

2.Төрийн албан хаагчдыг урт болон богино хугацааны сургалтад хамруулах

3.Ниймгийн баталгаа хангах

Байнга

85

95

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

Тамгын газрын дарга

 

1.2. Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд:

 

4

1.2.1. БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хотуудтай мал аж ахуй, газар тариалан, боловсрол, соёлын чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.

1.БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хотуудтай хөдөө аж ахуй, боловсрол, соёл,  эрүүл мэнд, газар тариалангийн салбарт туршлага солилцох, хамтран ажиллах.

Жилд

1

3

Зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тоо

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

Засаг даргын Орлогч дарга

 

 

ХААТ

 

1.3. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд:

 

5

1.3.1.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ.

1.Төсөвт байгууллагад хийх ХШҮ-ний удирдамжийг Засаг даргаар, ТАХ-дад хийх ХШҮ-ний удирдамжийг Тамгын газрын даргаар батлуулж ажиллах.

1 дүгээр сард

80

95

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувиар

Зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

ХШҮ-ний баг

 

ХОЁР. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАНГАХ ХҮРЭЭНД:

 

Хүний эрхийг дээдэлсэн нутгийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар хувь хүний хөгжлийг сайжруулна

 

2.1. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах бодлогын хүрээнд:

 

6

2.1.1. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр баталсан “Эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

1.Хөтөлбөрийн хүрээнд жилийн ажлын сургалтын төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар  батлуулах.

Байнгын 

70

85

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардал

 

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

 

Салбарын мэргэжилтнүүд

 

2.Төлөвлөгөөний дагуу эрх зүйн албан бус сургалтыг зохион байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

 

3. Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, сургалт зохион байгуулах.

 

7

2.1.2. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулна.

1.Авлигын эсрэг ил тод байдлын төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар батлуулж ажиллах.

1 сард

 

 

 

 

0

0

Авлигын шинжтэй асуудлын тоогоор

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

 

2.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах.

 

 

8

2.1.3. “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийнг зохион байгуулна.

3.Архины албадан эмчилгээнд хамрагдсан болоон хорих ангиас суллагдсан иргэдийг нийгмийн зарим үйлчилгээнд хамруулж, ажлын байртай болгох ажлыг зохион байгуулах.

1-12 сард

2

5

нийгмийн үйлчилгээнд хамруулсан иргэний тоо

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ХХҮМ, Нийгмийн ажилтан

 

4.Гэмт хэрэг, зөрчлийн гол шалтгаан болсон архидан согтуурах, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд залуучуудыг хорт зуршлаас сэргийлэх ажил, арга хэмжээ зохион байгуулах.

1-12 сард

2

 

 

 

 

 

 

5

 Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны тоо

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ЦГ, ГХУСЗ,

ЭМТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               & Мэдээ оруулсан: 2020-01-02 10:05:00